IIT - ians from Synergy


2005 2005 2006 2007
M.Surendiran C.Shriram A.R.Kamalakannan K.Vamsikrishna
       
2007 2007 2008 2008
E.ManiBharathi T.Bharathi Mohan M.Ganeshkumar P.Salm Niranjan
2009 2009 2009 2010
M.Nirmal

G.Boobalan

C.Arjjun

S.R.Pritivirajan

 
2010 2011 2012

C.R.Manjunath

Ashwin

S.Padma Bharathi

E.Soorya